Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Krekenavos regioninio parko direkcija (pagal sudarytą 2010 m. gruodžio 20 d. Partnerytės sutartį Nr.188) vykdo projektą “Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) “, projekto kodas VP3-1.4-AM-02-V-01-008, atitinkantį 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto “Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonės “Biologinė įvairovė ir kraštovaizdžio apsauga” tikslus.

 

Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“

Projekto vykdytojas. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2017-08-01 – 2021-03-02

Projekto tikslas – ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti gamtotvarkos darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. Vykdant projektą „Natura 2000“ tinklo teritorijose ar jų dalyse bus įgyvendinami planavimo dokumentuose (gamtotvarkos planuose, tvarkymo planuose, tvarkymo programose, kt.) numatytos apsaugos ir tvarkymo priemones. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz., šienavimo, krūmų kirtimo, saugomų rūšių veisimosi vietų įrengimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.)., siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti bei atitinkamai siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų vertybių būklei gerinti.

 Įgyvendinant projektą planuojama tvarkyti 18 „Natura 2000“ tinklo teritorijų (įskaitant hidrologinio režimo atstatymo darbus dalyje teritorijų), parengti 5 hidrologinio režimo atstatymo techninius projektus (taip pasirengiant hidrologinio režimo atstatymo darbams).

 

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09