Direkcijos veiklos tikslai ir funkcijos

Direkcijos veiklos tikslai:

1. užtikrinti Krekenavos regioniniame parke esančių Nevėžio senslėnio su senvagių kompleksais, Nevėžio, Upytės, Liaudės, Vešetos ir Linkavos upių slėnių, Kalnelio, Gringalių, Pašilių ir Ramygalos miškų bei pelkių gamtinių ekosistemų, regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių apsaugą;
2. organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų bei objektų atkūrimą;
3. sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose atitinkamuose regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose;
4. plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.

Direkcija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;
2. organizuoja ir/ar vykdo saugomų buveinių ir rūšių stebėseną (monitoringą) Direkcijai priskirtose „Natura 2000“ teritorijose bei vertina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę.
3. organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ar jos atitinkamų dalių, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, pritaikymą lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą;
4. pagal kompetenciją įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;
5. pagal kompetenciją vykdo regioninio parko kontrolę;
6. rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;
7. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;
8. informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei taikomas apsaugos ir tvarkymo priemones, regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;
9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimu, teikimą;
10. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą;
11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia regioninio parko strateginio planavimo dokumentus (veiklos ir veiksmų planus, tvarkymo tikslines ir kitas programas);
12. pagal kompetenciją vykdo planavimo ir statybos organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai Direkcija rengia detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir statybos projektus;
13. vykdo švietimo veiklą, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas aplinkos apsaugos ir paveldo apsaugos, kultūros srityse;
14. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;
15. rengia pasiūlymus Tarnybai dėl teisės aktų pakeitimų, reikalingų Direkcijos tikslams pasiekti;
16. teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;
17. organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą;
18. organizuoja jungtinės tarybos veiklą;
19. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;
20. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
21. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
22. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;
23. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09