Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                    

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;

4.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, viešųjų pirkimų organizavimą;

4.5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; žinoti dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti savo darbo srities dokumentus;

4.7.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.8.  Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja Krekenavos regioninio parko rekreacinių zonų pritaikymo rekreacijai ir pažintiniam turizmui veiklą pagal Krekenavos regioninio parko tvarkymo planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus;

5.2. Kaupia ir sistemina informaciją apie Krekenavos regioniniame parke esančius rekreacinius išteklius; stebi rekreacinių zonų ir objektų, vizualinės informacinės sistemos natūroje ir infrastruktūros lankytojams, kultūros paveldo vertybių būklę, pildo rekreacinių objektų pasus;

5.3. Organizuoja Krekenavos regioninio parko informacinės sistemos, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, trasų, poilsio vietų bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą ir atnaujinimą;

5.4. Rengia Krekenavos regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas ir projektus, finansuojamus ES ir kitų tarptautinių projektų lėšomis, bei organizuoja jų įgyvendinimą;

5.5. Organizuoja ir atlieka lankytojų monitoringą;

5.6. Sudaro ekskursijų maršrutus, rengia ir veda edukacines programas, ekskursijas, organizuoja žygius po Krekenavos regioninį parką lietuvių, anglų kalbomis;

5.7. Organizuoja gamtinius ir kultūrinius renginius, parodas;

5.8. Platina Krekenavos regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) informacinius leidinius, suvenyrus, lankytojo bilietus;

5.9. Administruoja ir atnaujina Direkcijos internetinę svetainę;

5.10. Viešina Krekenavos regioninio parko veiklą Direkcijos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose, dalyvauja parodose, renginiuose;

5.11. Teikia informaciją vietos gyventojams ir lankytojams apie Krekenavos regioninio parko lankymo taisykles, lankomus objektus, poilsio ir veiklos galimybes;

5.12. Organizuoja informacinių leidinių, videofilmų ir kitų informacinių priemonių parengimą ir išleidimą;

5.13. Rengia ir teikia Direkcijos direktoriui tvirtinti individualius metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

5.14. Organizuoja taikomuosius tyrimus, susijusius su kultūros paveldo išsaugojimu;

5.15. Bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdančiais rekreacinę veiklą Krekenavos regioniniame parke;

5.16. Organizuoja Direkcijos viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų planus;

5.17. Pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese;

5.18. Atstovauja Direkcijai, nagrinėjant rekreacinės veiklos, turizmo plėtros ir kultūros paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimus bei teikia konsultacijas viešojo subjekto kompetencijos klausimais;

5.19. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo nustatytos veiklos srityje;

5.20. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.