Pareigų aprašymas Spausdinti

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS MEISTRO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS