Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                   

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS SPECIALISTO INFORMACIJAI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. Turėti vidurinį išsilavinimą ir  (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

3.2. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, įstaigos dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei saugojimą;

3.5. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.7.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Krekenavos regioninio parko lankytojų centre priima ir aptarnauja lankytojus, suteikdamas informaciją apie Krekenavos regioninio parko (toliau – Regioninis parkas) tikslus, būklę, saugomas vertybes, lankymo taisykles, pažintinio turizmo ir poilsio galimybes, organizuojamus renginius;

4.2. Registruoja lankytojų grupes į Krekenavos regioninio parko direkcijos organizuojamas edukacines programas, ekskursijas ir žygius;

4.2. Atlieka lankytojų monitoringą;

4.3.  Atlieka informacinių leidinių, suvenyrų, lankytojo bilietų platinimą;

4.4.  Veda edukacines programas, ekskursijas po Regioninį parką;

4.5.  Rengia gamtinius ir etnokultūrinius renginius, parodas;

4.6. Dalyvauja rengiant gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, parko informacinių leidinių, videofilmų, parodų, suvenyrų ir kitų informacinių priemonių parengimą ir išleidimą;

4.7. Renka medžiagą apie Regioninio parko materialinį ir dvasinį kultūros paveldą;

4.8. Tvarko Direkcijos dokumentų apskaitą, registruoja gautą korespondenciją, rašo posėdžių, pasitarimų protokolus, ruošia dokumentų kopijas;

4.9. Rengia Direkcijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašą;

4.10. Užtikrina tinkamą Direkcijos archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą; priima iš Direkcijos specialistų dokumentus tolimesniam saugojimui Direkcijos archyve; rengia nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašus, aktus dokumentų bylų perdavimui valstybiniam saugojimui, nurašymui, sunaikinimui;

4.11. Rengia ir teikia Direkcijos direktoriui veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

4.12. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.