Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                                                                          

 

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų srities išsilavinimą;

4.2. Turėti 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje.

4.3. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą; žinoti biudžetinių įstaigų finansavimo, biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių asignavimų naudojimo, specialiųjų programų sudarymo, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir fondų administravimo klausimus;   

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. Išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti savo darbo srities dokumentus;

4.6.  Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

          5.1. Vykdo dokumentų/informacijos priėmimą, sutikrinimą ir perdavimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui Direkcijos buhalterinės apskaitos, pirkimų, žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

          5.2. Veda Direkcijos darbuotojų darbo laiko apskaitą;

5.3. Planuoja asignavimų darbo užmokesčiui poreikį;

          5.4. Rengia valstybės biudžeto lėšų programų, spec. paslaugų programos sąmatas, kitų lėšų naudojimo sąmatas, reikalui esant, jas tikslina, prognozuoja mokėjimus;

          5.5. Dalyvauja sudarant investicijų programas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

          5.6.    Vykdo Direkcijos ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;            

          5.7. Vizuoja pirminius dokumentus, nurodydamas finansavimo šaltinius, programas, priemones, projektus, išlaidų straipsnius, sąnaudų sąskaitas;

          5.8. Vykdo griežtos apskaitos blankų: grynųjų pinigų priėmimo kvitų, lankytojų bilietų apskaitą ir išdavimą;

          5.9. Dalyvauja organizuojant ir vykdant metinę Direkcijos turto inventorizaciją;

          5.10. Išduoda Direkcijos tarnybinių automobilių kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja kelionės lapų užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimo atitikimą patvirtintai kuro normai;

          5.11. Vykdo pareigūnų uniformų apskaitą;

5.12. Organizuoja ir vykdo asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, informuoja duomenis  tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles, bendradarbiauja su priežiūros institucija;

5.13. Vykdo Direkcijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų kontrolę.

5.14. Rengia ir teikia Direkcijos direktoriui veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

5.15. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Direkcijos direktoriaus pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.