Pareigų aprašymas Spausdinti

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                  

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS